Nákupný poriadok

Vítajte na web-stránke a v elektronickom obchode spoločnosti PNEURESUTIK


Nákupný poriadok spoločnosti PNEURESUTIK Vám poskytne informácie súvisiace s objednávkou v našom elektronickom obchode. Pokiaľ hľadanú informáciu nenájdete, kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle 
0903 20 88 99 alebo e-mailom na info@pneuresutik.sk

Vyplnením objednávky kupujúci potvdrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s nákupným aj reklamačným poriadkom. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká prevzatím objednaného tovaru kupujúcim.

 


1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť PNEURESUTIK:


PNEURESUTIK

Milan Resutik

Strečianska 9

851 05 Bratislava

IČO: 41 471 491
Tel.: 0903 20 88 99

e-mail: info@pneuresutik.sk

 

(ďalej len PNEURESUTIK alebo predávajúci)

Tento nákupný poriadok platí pre objednanie tovaru z produktov internetového obchodu spoločnosti PNEURESUTIK. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


2. Uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých zvýraznených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Predávajúci potvrdzuje uzatvorenie kúpnej zmluvy formou elektronického potvrdenia objednávky.

V prípade, že sa nejedná o dobierku alebo osobný odber, dodá predávajúci kupujúcemu tovar na základe zaplatenej zálohovej faktúry, ktorá je zákazníkovi poslaná spolu s potvrdením objednávky.


3. Dodacie podmienky

Miestom dodania je adresa alebo miesto podnikania kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol pri objednávke.

Za dodanie tovaru sa považuje dodanie prvému dopravcovi k preprave.

Predávajúci dodá tovar do 3 pracovných dní v prípade dobierky a do 2 pracovných dní pri osobnom odbere. Pokiaľ predávajúci zistí, že nie je schopný kupujúcemu tovar v stanovenej lehote dodať, musí mu túto skutočnosť okamžite oznámiť a nahlásiť mu dobu, o ktorú sa štandardná doba predlžuje. Ak predávajúci nedodá tovar kupujúcemu ani v stanovenej lehote, je kupujúci oprávnený od zmluvy bez ďalšieho vysvetlenia odstúpiť. 

Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík na adresu uvedenú v objednávke.


4. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný uhradiť sumu za tovar pri jeho osobnom odbere alebo prostredníctvom dobierky.

Všetky ceny sú uvedené s 19% DPH.


5. Ochrana osobných údajov

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi v spoločnosti PNEURESUTIKsa riadi zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Predávajúci prehlasuje, že si je vedomý dôležitosti ochrany údajov a dodržiavaní všetkých zákonných pravidiel súvisiacich s ich spracovaním považuje za významnú povinnosť voči svojim zákazníkom. 

Predávajúci taktiež neposkytuje osobné informácie o svojich klientoch tretím osobám, nezhromažďuje ani nespracováva citlivé dáta o registrovaných uživateloch. Zároveň prehlasuje, že informácie bude využívať výlučne pre svoje potreby.


6. Použitie informácií

Kontaktné údaje sú používané k obchodným účelom, výhradne pre potreby komunikácie v obchodnom styku. 

Pneuresutik používa elektronickú poštu ako štandardný informačný kanál v obchodnom styku. Niektoré procesy systému využívajú automaticky pri komunikácii s uživatelom emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.